شرح، تحلیل و تفسیر شعر فارسیتاریخ لرستانالصحوه الاسلامیه
تعریف بمنشورات المجمع العالمیانقلاب مشروطیهتاریخ لرستان
نظم الهدیتاریخ سیاسی بروجردرساله قدسیه طریقت صدیقان
نهاوند در آینه فرهنگجواهر الولایهیک مشت خاک
هیچ کس در من نیستآیین نگارش مثنوی معنوی