احمــــــــــــــــد مقـــــــــــــدسی
عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
عضو موسسه توسعه هنرهای تجــــــــــسمی
طراح واحد گرافیک نیروی زمینی ارتش سال 1371 و 1372
طراح گرافیک فرهنگسرای خاوران سال 1374 و 1375
مدیر هنری سازمان چاپ عصر سبحان سال 1376 تا 1380
مدیر هنری نشر حروفیه از سال 1381 تا کنون
مسوول آتلیه گرافیک کیمیای نقش از سال 1381 تا 1383
موسس آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی کیمیای نقش سال 1384
فعالیتهای نمایشگاهی اصفهان سال 1368
نمایشگاه گروهی اصفهان سال 1369
نمایشگاه گروهی اصفهان سال 1370
نمایشگاه گروهی فرهنگسرای بهمن / تهران سال 1372
نمایشگاه گروهی مشهد سال 1373
نمایشگاه گروهی فرهنگسرای خاوران / تهران سال 1375
نمایشگاه گروهی سه نفره نگارخانه والی سال 1379
نمایشگاه انفرادی نگارخانه بنفشه سال 1380
نمایشگاه انفرادی نگارخانه بنفشه سال 1381
نمایشگاه گروهی نگارخانه های تهران اکسپو 2000 سال 1383
نمایشگاه گروهی صبح صادق نگارخانه شفق سال 1384
نمایشگاه طبیعت در هنر شرق نگارخانه خیال سال 1384
نمایشگاه هنر عاشورایی نگارخانه خیال سال 1384
فعالیتهای آموزشی
تدریس در آکادمی های خصوصی از سال 1370 تا کنون
تدریس در مرکز فرهنگی هنری و فوق برنامه دانشگاه تهران از سال 1384 تا کنون