یک مشت خاک
یک مشت خاک
قطع رقعی / نشر حروفیه
  قبلي   بعدي